local_shipping GRATIS LEVERING * bij aankoop vanaf €95               
3pLIVE CHAT 9:00-17:00h     
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Herli Medical
Inhoudstabel:

1. Algemene voorwaarden
2. Leveringsvoorwaarden
3. Bestelling
4. Retour van goederen
5. Betalingsvoorwaarden
6. Garantie en beperking aansprakelijkheid

Deze website wordt beheerd door Herli medical. Als gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat elk gebruik van deze website
met inbegrip van alle transacties die u maakt, buiten deze website, onderworpen is aan onze algemene voorwaarden hieronder.
Door zijn bestelling wordt de klant geacht deze te kennen en te aanvaarden. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.

 

1. Algemene voorwaarden

 • - Afbeeldingen, omschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven in onze folders, catalogi of in deze website zijn niet bindend.
    Ze geven enkel een algemene voorstelling van het artikel en kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de bestelling of vergoeding.
 • - Prijzen worden vermeld behoudens drukfouten en vergissingen in de prijsberekening. Bij prijsstijgingen en prijsverschil wordt u gecontacteerd.
 • - Professionele artikelen mogen wettelijk geleverd worden met een bijsluiter die niet in de landstaal is, dit kan geen aanleiding geven tot het
    annuleren van de bestelling of retour van de bestelde artikelen.
 • - Artikelen in promotie zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. Promoties kunnen niet samengevoegd worden met andere voordelen.
 • - Offertes gelden voor 30 dagen, tenzij anders vermeld.

 

2. Leveringsvoorwaarden

 • - De leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven en zal in acht genomen worden door de verkoper. Bij een latere levering kan de klant
    geen aanspraak maken op een schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. 
 • - Voor levering van meubilair wordt leveringskosten aangerekend afhankelijk van de volume. Voor  terugname van oude onderzoekstafels
    moet vooraf prijs aangevraagd worden.
 • - Sommige meubels, om beschadiging te voorkomen en om het transport te vergemakkelijken kunnen in een pakket geleverd worden,
    montage van deze meubels is heel eenvoudig en kunnen gemakkelijk door de klant gedaan worden.
 • - Indien de klant schade of tekorten vaststelt is hij eraan gehouden Herli Medical schriftelijk te verwittigen binnen de 7 dagen.
    Nadien worden de goederen zonder enig voorbehoud geacht te zijn aanvaard.

 

3. Bestelling

 • - De persoon die de bestelling plaatst is de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de betaling, zelfs wanneer de goederen aan derden
    geleverd of gefactureerd moeten worden.
 • - Het annuleren van een bestelling voor verwerking, moet per email aangevraagd worden. Herli Medical is niet verplicht deze te annuleren.

 

4. Retour van goederen

 • - Goederen mogen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van Herli Medical. Een aanvraag van retour moet binnen
    de 14 dagen na levering aangevraagd worden aan : Herli medical bv, Prins Boudewijnlaan 7 Unit A05, 2550 Kontich,
    en dit per mail: [email protected]. Na 14 dagen verstrijkt de herroepingstermijn. Na goedkeuring moeten de goederen
    onverwijld teruggestuurd worden en dit uiterlijk binnen de 14 dagen. Goederen teruggestuurd zonder voorafgaande toestemming
    kunnen niet gecrediteerd worden.
 • - De goederen moeten ongebruikt en in hun originele verpakking zijn en in verkoopbare staat.
 • - Bepaalde producten, zoals software- en opslagapparaten en dergelijke, kunnen alleen worden teruggestuurd als de
    originele verpakking ongeopend is en de eventuele verzegeling intact.
 • - Hygiënische of steriele producten, goederen met vervaldatum, artikelen die niet mogen teruggenomen worden volgens de richtlijnen
    van medische distributie, meubilair, toestellen, instrumenten, artikelen op bestelling (met kleurkeuze), gepersonaliseerd,
    vooraf gemonteerde en geïnstalleerde producten, producten voor een specifieke persoon, kunnen niet worden teruggenomen 
    en vallen niet onder het herroepingsrecht.
 • - Teruggestuurde artikelen moeten steeds in een overdoos ingepakt worden om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
 • - De kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper tenzij er hiervoor een schriftelijk akkoord van Herli Medical werd gegeven.
    Retourzendingen gebeuren steeds op risico van de afzender.
 • - Professionele gebruikers kunnen aangekochte goederen niet terugsturen.
 • - Herli Medical heeft het recht om aan de klant 20% van de prijs te vragen bij een foutief besteld artikel en bij een retour.
 • - Artikelen kunnen teruggestuurd worden als het product een defect heeft of beschadigd is, als het product onjuist is als gevolg
    van een foutieve invoer of verkeerde informatie (dit moet worden gemeld binnen de 5 dagen na ontvangst van het product)
 • - Elk gratis geschenk of andere extra’s moeten ook teruggestuurd worden.
 • - De teugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel waarmee betaald werd, nadat wij de goederen in goede staat hebben ontvangen. 

 

5. Betalingsvoorwaarden

 • - Onze facturen zijn steeds betaalbaar binnen de 14 dagen, zonder korting. Voor artikelen speciaal besteld voor de klant, meubilair,
    toestellen en grotere bestellingen zal voorafbetaling gevraagd worden.
 • - Aangekochte goederen die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van Herli Medical. De koper kan het eigendom niet overdragen. 
 • - Elke factuur wordt beschouwd aanvaard te zijn indien er geen schriftelijke klacht is van de klant binnen de 7 dagen, nadien worden ze
    geacht te zijn aanvaard zonder enige voorbehoud.
 • - Laattijdige betaling zal aanleiding geven tot een forfaitaire éénmalige kost van 20 % met een minimumbedrag van 50 euro en
    2% interesten per maand, vanaf de maand volgend op deze van de verwachte betalingsdatum. Niet betaling op de vervaldag,
    maakt alle facturen opeisbaar en de leverancier heeft het recht om verdere uitvoering van zijn leveringen stop te zetten.
 • - Gerechtskosten voor laattijdige betaling zal steeds betaald worden door de klant.

 

6. Garantie en beperking aansprakelijkheid

 • - Herli Medical garandeert de beste kwaliteit en afwerking van al hun producten.
 • - In geval van een defect in de garantieperiode, waarborgt Herli Medical in die mate waarin deze waarborg door de leverancier wordt verleend.
 • - Het artikel zal franco teruggestuurd worden naar de lokalen van de verkoper, samen met omschrijving van het defect en de wijze
    waarop deze is ontstaan.
 • - De aansprakelijkheid van de leverancier beperkt zich tot het factuurbedrag, het recht op schadevergoeding vervalt indien de koper niet
    alle nodige stappen ondernam om de schade te beperken. Voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door
    het gebruik van het artikel is de leverancier niet verantwoordelijk.
 • - De garantie geldt niet voor deffecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of die voorvloeien uit slijtage of montage door derden.
 • - Ingeval van overmacht en elke ander oorzaak onafhankelijk van de leverancier is deze ontslagen van alle verantwoordelijkheid.

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht, ingeval van betwisting is enkel de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.